только у нас скачать шаблон dle скачивать рекомендуем
Назва теми
Переглядів
Відповідей
Останній

Статут школи

І. Загальні положення                                                    

1.1. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 м. Львова - загальноосвітній навчальний заклад, створений відповідно до рішення виконкому Львівської міської ради народних депутатів №452 від 02.09.1976 і знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична   адреса   середньої   загальноосвітньої      школи  І-ІІІ  ступенів    № 36 м. Львова: Львів - 79053, вул. Володимира Великого,55Б, телефон 2635366, 2642688.

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова, (далі - Школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.3.1. Скорочена назва школи - СЗШ № 36 м. Львова.

Засновником Школи є: Львівська міська рада.

Уповноважений орган - Управління освіти Львівської міської ради та територіальний відділ освіти.

 Головною метою Школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

 Головними завданнями Школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

 Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

 Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

У Школі визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів: історії та права, англійської мови , інформатики . За бажанням батьків, наявності відповідних кадрів та навчально-матеріальної бази рішенням педагогічної ради можуть запроваджуватись для поглибленого вивчення й інші предмети , а також платні освітянські послуги.

Школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;


- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

- встановлювати форму для учнів, запроваджувати власну шкільну символіку.

У Школі створюються та функціонують: методичні об'єднання вчителів, творчі групи вчителів, методична та психологічна служби.

Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються на базі поліклініки №2.

Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Школи, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою Школи.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план , що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Школи погоджується педагогічною радою Школи і затверджується відповідним органом управління освітою. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

Зарахування учнів до Школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) та результатів співбесіди. До класів з поглибленим вивченням окремих предметів зараховуються діти, які опановують навчальні програми на достатньому (не нижче 8 балів) рівні.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

У школах першого-другого ступенів навчання для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня за рахунок бюджетного фінансування, а також за бажанням батьків за рахунок платних освітянських послуг.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора школи.

Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальний рік поділяється на семестри відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної (міської) державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як ЗО календарних днів.

Тривалість уроків у Школі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих — дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом Школи і затверджується директором. Тижневий режим роботи Школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У Школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів , ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому — за рішенням педагогічної ради Школи.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

Порядок переведення і випуск учнів Школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України

При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання , вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

            Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

Учням, які закінчили певний ступінь Школи, видається відповідний документ про

освіту:

по закінченні початкової школи — табель успішності;

по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні Школи — атестат про повну загальну середню освіту.

За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: Похвальний лист „За високі досягнення у навчанні" , Похвальна грамота „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", золотою та срібною медалями.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Школі є: учні; класні керівники; педагогічні працівники; психологи, соціологи, бібліотекарі; інші спеціалісти; батьки або особи, які їх

замінюють.

Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Учні мають право: на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкіль­них та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Школи;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування Школи ;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни та охайного зовнішнього вигляду; носити учнівську форму.

Педагогічними працівниками Школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я, який дозволяє виконувати професійні обов'язки.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.


Педагогічні працівники мають право - на: захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговорення та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення з установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Школи; підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства:

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, " за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; сприяти зростанню іміджу Школи;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам; постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут Школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження директора Школи, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради оперативних нарадах семінарах конференціях і т.д.

3.9. У Школі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

            3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Школи, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; звертатись до органів управління освітою, директора Школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Школи та у відповідних державних, судових органах;

Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти.

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для

розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

Представники громадськості мають право:

обирати і б}ти обраними до органів громадського самоврядування в Школі; керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями; сприяти покрашенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Школи; проводити консультації для педагогічних працівників; брати участь в організації навчально-виховного процесу;

Представники           громадськості зобов'язані: дотримуватися Статуту Школи, виконувати накази та розпорядження директора Школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну

тощо.

IV. Управління Школою

Управління школою здійснюється його засновником і уповноваженим органом управління освітою.

            Безпосередньо керівництво            здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста, або магістра , стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

Директор Школи та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора та педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

У Школі створюються і діють такі органи громадського самоврядування :

а). Педагогічна рада - з числа педпрацівників Школи.

б), батьківська рада - з представників батьківських комітетів класів ;

в), учнівська рада /парламент/ - з числа учнів Школи.

За бажанням працівників Школи створюється і діє профспілковий комітет.

Органи громадського самоврядування тісно співпрацюють між собою, проводять спільні засідання, збори, наради з метою :

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Школою; розширення колегіальних форм управління Школою; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

Основними завданнями органів громадського самоврядування є : підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в Школі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих  пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання  морального та матеріального заохочення учнів , сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та Школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.2.3 Органи громадського самоврядування діють на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

4.3. При Школі за рішенням Установчих зборів батьківських комітетів усіх класів створюється Батьківська Рада , яка у своїй діяльності керується „Положенням про Батьківську Раду середньої загальноосвітньої школи І-III ступенів №36 м.Львова ", Статутом Школи та чинним законодавством України.

Метою діяльності Батьківської Ради є :

- сприяння Школі, як загальноосвітньому навчально-виховному закладу з поглибленим вивченням історії та права /інших предметів/, у забезпеченні якісного навчально-виховного процесу;

- надання благодійної, матеріальної, оздоровчої,соціальної допомоги учнівським сім'ям, які є соціально незахищеними та матеріально малозабезпеченими, за рахунок коштів, які поступатимуть до Ради у вигляді добровільних пожертвувань від фізичних та юридичних осіб всіх форм власності;

- сприяння покращенню матеріально-технічного та фінансового стану Школи у вигляді залучення добровільної матеріальної допомоги батьків Школи. З цією ж метою Рада сприяє залученню коштів та матеріальних цінностей у вигляді добровільних пожертвувань, благодійних асигнувань фізичних та юридичних осіб всіх форм власності у вигляді перерахування коштів на спецрахунок Централізованої бухгалтерії закладів освіти Франківського району м. Львова (чи бухгалтерії Школи) та безоплатної передачі матеріальних - цінностей з балансу юридичної особи на баланс Школи ;

- забезпечення інтересів Школи, її працівників та учнів у взаємовідносинах з різноманітними юридичними особами всіх форм власності та фізичними особами.

Основними завданнями Батьківської Ради є :

- сприяння школі в реалізації положень Конституції та чинного законодавства України щодо правових, організаційних та фінансових засад функціонування і розвитку системи початкової, основної (базової) та старшої (повної) загальної середньої освіти;

- сприяння всебічному та гармонійному розвитку особистості, вихованню її в дусі високої відповідальності перед українським народом ;

- сприяння школі в забезпеченні прав, обов'язків та відповідальності юридичних і фізичних осіб у галузі початкової, базової та повної систем загальної середньої освіти;

- сприяння Школі в здійсненні нею своєї основної діяльності, спрямованої на забезпечення розвитку особистості шляхом навчання та заховання, які грунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, системності, інтегративності, єдності навчання та виховання, на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави;

- сприяння Школі у здійсненні нею своїх основних завдань, спрямованих на:

а) виховання громадянина України;

б) формування особистості дитини, розвиток її талантів і здібностей; забезпечення здобуття знань, умінь і навичок з навчальних дисциплін, підготовка учнів до трудової і професійної діяльності та здобуття подальшої освіти;

в) виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

г) виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів;

д) сприяння фізичному, психічному та духовному здоров"ю дитини; сприяння Школі у задоволенні потреб громадян мікрорайону у повній загальній середній освіті; в належній організації навчально-виховного процесу та відповідності освіти рівню державного стандарту; створенні, збереженні та використанні науково-методичної, матеріально-технічної та соціальної бази для надання повної загальної середньої освіти; в охороні життя та здоров"я учнів, педагогічних та інших працівників навчально-виховного закладу; в належному доборі та розстановці педагогічних кадрів та допоміжного персоналу, стимулювання творчої праці вчителів та учнів;

е) вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання.

4.3.3 Права Батьківської Ради :

Сприяти Школі в представництві та захисті своїх інтересів у передбаченому чинним законодавством України порядку.

Ініціювати та вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування щодо проблем навчально-виховного процесу, його вдосконалення, управління Школою, покращення її матеріально-технічної бази та фінансового стану.

Ініціювати створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою систематичного покращення матеріально-технічної бази Школи, а також фінансового стану як Школи, так і її вихованців, які цього потребують.

Сприяти батькам учнів Школи або особам, які їх заміняють, у задоволенні їх батьківських прав та виконанні своїх батьківських обов'язків, зокрема в:

забезпеченні умов для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

сприянні фізичному, психічному та духовному розвитку дитини;

вихованні у дитини працелюбності, почуття доброти, милосердя, шанобливого ставлення до родини та інших людей.

Входити з ініціативою до дирекції Школи, її Педагогічної Ради, інших відповідних органів та організацій щодо передбаченої чинним законодавством України відповідальності тих батьків, які не виконують покладених на них батьківських обов'язків аж до ініціювання процесу позбавлення батьківських прав.

Разом з представниками Школи здійснювати огляд побутових умов проживання учнів Школи.

7. У разі необхідності заслуховувати на засіданнях батьків учнів Школи з питань, які стосуються навчально-виховного процесу.

8. При потребі скеровувати свого керівника (уповноваженого представника) для участі в роботі Педагогічної Ради Школи тощо.

9 Розповсюджувати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої погляди, пропозиції, вимоги.

10. Ініціювати будь-який інший вид діяльності, який не суперечить чинному законодавству України, Статуту Школи та Положенню про Батьківську Раду.

4.3.4. Очолює Батьківську Раду голова, який обирається зборами членів Ради шляхом голосування. З числа членів ради обирається також заступник, секретар та скарбник Ради. Голова Батьківської Ради:

скликає і координує роботу Ради;

готує і проводить засідання; затверджує рішення Ради;

визначає функції заступника, секретаря, скарбника та їх членів;

представляє Раду в установах, підприємствах, організаціях з питань, віднесених до її повноважень

4.3.5 Батьківська Рада формується з голів класних батьківських комітетів і має чисельність, що не є меншою за кількість класів Школи у відповідному навчальному році. До складу Ради можуть бути введені за їх бажанням та за згодою загальних зборів Ради представники юридичних осіб та окремі фізичні особи, які обізнані з Положенням Батьківської Ради і сприяють діяльності Ради. Члени Батьківської Ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів Ради у навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Школи.

4.3.6 Батьківська Рада діє на засадах :

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства; гласності.

Робота Батьківської Ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило не менше ніж 4 рази на рік. Позачергові збори можуть скликатись головою, якщо цього вимагають інтереси Ради ; за вимогою виконавчого органу, або за вимогою членів Ради (більш ніж 20% голосів). Збори є чинними, якщо на ньому присутні члени, що володіють у сукупності більш ніж 60% голосів.

Рішення приймаються звичайною більшістю голосів.

 4.4. Директор Школи :

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні,

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням  із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Школи, режим роботи Школи, розклад, уроки, графіки і тд.

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання, забезпечує моральне та матеріальне заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.5. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Школи і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з. окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного градівника з дотриманням законодавства про працю.

            4.6. У Школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Школи.

            4.7. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Школи;

- затверджує річний план роботи Школи, навчальні плани та програми;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, з провадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників Школи.

            4.8. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.9. У Школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база Школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

5 2. Майно Школи належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування  і Статуту Школи та укладених ним угод.

5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для  забезпечення навчально-виховного процесу база Школи складається із навчальних  кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, учительської тощо.

           5.6. Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 20.10.2005р. № 2627 Школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, зона відпочинку тощо, площею 1,6438 га.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється на основі його кошторису.

            6.2. Джерелами  формування кошторису Школи є:

- кошти засновника; кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; кошти фізичних, юридичних осіб; кошти, отримані за надання  платних послуг; доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; кредити банків; благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

Для забезпечення статутних повноважень Школа може використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій, профспілок тощо.

Відповідно до п.133.4 ст. 133 Податкового Кодексу України (із внесеними змінами) Школа не є платником податку. Школа не має права розподілу отриманих доходів (прибутку) серед членів колективу (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску).

6.2.1. Всі доходи школи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання загальноосвітнього навчального закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим статутом.

У Школі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету з розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку Школи в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором Школи. Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються Школою згідно з наказом директора,  що видається на підставі рішення Ради Школи, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством, Контроль за правильним використанням коштів  фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або  органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у Школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю Школи

Державний контроль за діяльністю Школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, засновник та уповноважені органи управління освітою.

Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація Школи

Рішення про реорганізацію або ліквідацію Школи приймає засновник. • Реорганізація Школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Школою.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

У випадку реорганізації права та зобов'язання Школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

У разі ліквідації неприбуткової організації (Школа) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи – неприбуткової організації (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно